pravomoshtia 1280x300

Правомощия

Частен съдебен изпълнител съгласно чл. 2, ал. 1 ЗЧСИ е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притежания. Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд.

Основни правомощия на ЧСИ са:

 • събиране на вземания на физически и юридически лица
 • събиране на публични вземания при възлагане от държавата
 • изпълнение върху движими и недвижими вещи, върху вземания на длъжника, върху ценни книжа, върху дял на длъжника от търговско дружество
 • налагане на обезпечителни мерки - запор и възбрана
 • извършване на опис, оценка и пазене на вещта, извършване на публична продан на движимо и недвижимо имущество
 • въвеждане във владение на недвижимо имущество
 • предаване на движими вещи
 • по възлагане на пристъпилия към изпълнение заложен кредитор, предаване на заложено имущество и извършване продажба на заложено имущество по реда на ЗОЗ или по реда на ГПК
 • връчване на съобщения и призовки по граждански дела
 • изпълнение на задължение за предаване на дете и др.

 

За осъществяване на изпълнителния процес ЧСИ има право на:

 • достъп в съдебните служби, в административните служби, както и да прави справки и получава копия и извлечения от документи от НАП, НОИ, НДБ „Население“, ЦРОЗ, Централния депозитар, ТР, КАТ и др.
 • достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно за целите на изпълнението
 • съдействие при осъществяване на изпълнителния процес от всички държавни органи, длъжностни лица и организации, които са длъжни да му го оказват и др.